Kup tapetę i wspomóż fundację
Wyślij SMS o treści POMAGAM
 • NA NUMER 7470 KOSZT 4,92 ZŁ
 • NA NUMER 7977 KOSZT 11,07 ZŁ
 • NA NUMER 91920 KOSZT 23,37 ZŁ
REGULAMIN SPRZEDAŻY TAPET
DZIAŁ I. Uwagi wstępne
 1. Podmiotem świadczącym usługę jest fundacja BENEK, ul. Orzechowa 15, Szewce, 63-004 Tulce wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794938, Regon 383892421, NIP 7773351691
 2. Regulamin określa zasady i koszty związane z zamawianiem usług multimedialnych przeznaczonych na telefony komórkowe, które są dostępne na numerach o podwyższonej opłacie stanowiących usługę telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem (tzw. usługa o podwyższonej opłacie), o charakterze jednorazowym, która zamawiana jest przez abonentów i realizowana na ich żądanie zgłoszone zgodnie z art. 64 ust. 8 w zw. z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.  Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.).
 3. Z usługi mogą korzystać abonenci zwanymi dalej usługobiorcami. Przed skorzystaniem z usługi każdy zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem.
DZIAŁ II. Zasady zamawiania i koszt usług
 1. Każda usługa multimedialna – tapeta zawiera indywidualny kod zamówienia (nazwa tapety), który jest publikowany na stronie internetowej usługi. Aby zamówić konkretną tapetę należy wysłać SMS Premium lub MMS Premium pod numer 7420 wpisując w treści prawidłową nazwę usługi.
 2. Koszt wysłania z telefonu jednej wiadomości SMS Premium lub MMS Premium to:
  • numer 7470 – cena 4 zł / 4,92 zł. z VAT;
  • numer 7977 – cena 9 zł / 11,07 zł z VAT
  • numer 91920 – cena 19 zł / 23,37 zł z VAT
 1. Wysłanie SMS lub MMS pod numer o podwyższonej opłacie (7420) wiąże się z naliczeniem przez operatora telekomunikacyjnego opłaty, na co abonent wyraża zgodę. Po wykonaniu usługi, tj. dostarczeniu na telefon zamówionej tapety, nie ma możliwości rezygnacji z wysłanego SMS oraz zwrotu wykorzystanej usługi.
 2. Wiadomość Premium SMS może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu komórkowego. W przypadku problemów z wysłaniem SMS z zamówieniem należy skontaktować się ze swoim operatorem telekomunikacyjnym i w razie potrzeby usunąć blokadę połączeń z numerami o podwyższonej opłacie lub ustawić odpowiedni limit dopuszczalnych kosztów.
 3. Zamiast SMS Premium usługobiorca może wysłać MMS Premium.
 4. Realizacja usługi następuje poprzez odesłanie pod numer, z którego wysłane zostało zamówienie poprzez SMS Premium lub MMS Premium wskazanego w treści wiadomości elementu graficznego – tapety lub zakładki WAP do pobrania elementu graficznego lub elementów (w zależności od zamawianej treści).
 5. W przypadku wysłania SMS Premium lub MMS Premium o błędnej treści abonent otrzyma zwrotnie informację o nieprawidłowej nazwie usługi. Wysłanie błędnej wiadomości SMS Premium lub MMS Premium wiąże się z naliczeniem przez operatora opłaty. W celu odesłania prawidłowej usługi należy się w takim przypadku skontaktować z Usługodawcą.
 6. Ewentualna opłata za transfer danych, którą może naliczyć operator GSM, nie jest wliczona w cenę usługi i jest zależna od aktualnych stawek Operatora GSM. Usługodawca nie nalicza żadnych opłat za transfer ani też nie jest podmiotem uzyskującym z tego tytułu jakikolwiek przychód.
DZIAŁ III. Staranność
 1. Wykonawca oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby usługi świadczone były na jak najwyższym poziomie.
 2. Wykonawca nie ma możliwości weryfikacji wieku czy innych danych użytkowników korzystających z SMS Premium lub MMS Premium.
 3. Zabrania się korzystania z usług w sposób naruszający niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa czy w sposób naruszający prawa osób trzecich.
DZIAŁ IV. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje i pytania można składać w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@fundacjabenek.pl lub pisemnej na adres Usługodawcy. Ponadto abonenci mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem 506 349 596.
 2. Reklamacja winna zawierać co najmniej numer telefonu komórkowego, którego dotyczy, zwięzły opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę jego wystąpienia oraz oznaczenie abonenta składającego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres elektroniczny lub pocztowy – w zależności od formy składanej reklamacji, podpis).
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamacje i udzieli odpowiedzi na reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania. Wykonawca poinformuje reklamującego o wyniku rozpoznania reklamacji elektronicznie lub pisemnie – w zależności od formy kontaktu – na wskazany adres.
DZIAŁ V. Zakres przetwarzanych danych
 1. Usługodawca nie gromadzi danych osobowych abonentów w związku z zamówieniem usługi graficznej – tapety na swój telefon. Usługodawca otrzymuje wyłącznie informacje o numerze telefonu, z którego wpłynęło za pośrednictwem operatora telekomunikacyjnego zamówienie, informacje o nazwie zamawianej usługi (tylko gdy jest to prawidłowa nazwa), dacie zamówienia.
 2. Jeżeli w związku z postępowaniem reklamacyjnym abonent ujawni swoje dane osobowe, dane te będą przetwarzania wyłącznie w sposób doraźny, i tylko dla celów, w jakich zostaną one udostępnione, zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych określonych w odrębnym dokumencie. Wraz z ustaniem lub zrealizowaniem celu, dla którego dane osobowe zostały udostępnione, będą one trwale usunięte.
 DZIAŁ VI. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
 2. Usługodawca zachowuje w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez użytkowników. Za uzasadnione przypadki należy traktować takie zdarzenia jak zmiana przepisów prawa, zmiana zasad świadczenia usług o podwyższonej opłacie u operatorów telekomunikacyjnych. Wszelkie zmiany będą dokonywane i zamieszczane na stronie Usługodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Usługodawca: Fundacja Benek