Statut Fundacji BENEK

Postanowienia ogólne

§ 1. Fundacja Benek działa na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 3.1 Siedzibą fundacji jest miejscowość Szewce.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w rejestrze przedsiębiorców.

§ 5. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami, w tym udzielając finansowego wsparcia.

§ 6. Fundacja może przystępować do spółek, stowarzyszeń oraz innych podmiotów prawa na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji
§ 7. Celami Fundacji jest:

1) rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych z udziałem zwierząt,

2)podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3)podejmowanie działań w zakresie nauki i edukacji ekologicznej – ochrona środowiska,

4) podejmowanie i prowadzenie działań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu,

5) przeprowadzanie działań mających na celu ochronę i promocję zdrowia,

6) podejmowanie działań w zakresie profilaktyki uzależnień,

7) prowadzenie działalności charytatywnej,

8) podejmowanie i prowadzenie działań w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania praw zwierząt,

9) prowadzenie akcji mających na celu ratowanie koni i innych zwierząt rzeźnych. 

§ 8.1. Realizując cele wymienione w § 7 Fundacja może:

1) organizować, wspierać lub zlecać:

a) prowadzenie i organizowanie badań naukowych, działalności edukacyjno-informacyjnej, odczytów, seminariów, sympozjów, konferencji, wykładów, warsztatów oraz doradztwa prawnego i naukowego o tematyce związanej z prawami zwierząt,

b) działalność promocyjną w zakresie realizowanych celów statutowych w tym za pomocą mediów i środków masowego przekazu,

c) wspieranie i promocję rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu i zwierzętom, zmierzających do zahamowania degradacji środowiska naturalnego, wspierania bioróżnorodności oraz organizowanie wszelkich przedsięwzięć poświęconych jego ochronie;

2) w zakresie przewidzianym stosownymi regulacjami prawnymi powodować wszczęcie postępowań i reprezentować osoby, podmioty i jednostki przed krajowymi i międzynarodowymi organami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi, a także wstępować do tych postępowań w charakterze przedstawiciela społecznego oraz podejmować inne działania prawne mające na celu ochronę praw zwierząt i środowiska naturalnego;

3) prowadzić działalność legislacyjną, w szczególności podczas konsultacji społecznych oraz prac komisji sejmowych;

4) prowadzić lub współfinansować schroniska, ośrodki dla zwierząt, ośrodki rehabilitacyjne dla zwierząt;

5) dokonywać zakupu zwierząt chorych, przebywających w złych warunkach lub rzeźnych;

6) dokonywać rehabilitacji i leczenia zwierząt chorych;

7) współpracować z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami państwowymi,

8) prowadzić działalność wydawniczą.

  1. Działalność określona w pkt ust. 1 powyżej będzie finansowana przez Fundację. 

§ 9. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie określonym w statucie.

Majątek i dochody Fundacji

§ 10. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych 00/100)

§ 11. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

1) działalności odpłatnej pożytku publicznego;

2) działalności gospodarczej;

3) darowizn, spadków, zapisów;

4) dotacji i subwencji osób prawnych;

5) zbiórek publicznych;

6) odsetek bankowych;

7) papierów wartościowych;

8) dotacji UE.

§ 12. Dochód osiągany przez Fundację przeznaczony jest w całości na realizację celów statutowych.

§ 13.1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli Fundatora.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Władze Fundacji

§ 14.1. Władze Fundacji stanowi Zarząd.

2. Skład pierwszego Zarządu uchwalają Fundatorzy wybierając Prezesa Zarządu. Z mocy statutu do pierwszego Zarządu wchodzą Fundatorzy.

3. Fundator może wejść w skład Zarządu na mocy stosownego oświadczenia złożonego Zarządowi Fundacji.

§ 15.1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób.

2. W przypadku konieczności powołania nowych członków Zarządu lub uzupełnienie składu Zarządu organem właściwym jest Zarząd.

3. Kadencja członka Zarządu trwa pięć lat. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. W braku rezygnacji Członka Zarządu lub zaistnienia przesłanek określonych w ust. 5 kadencja Członka Zarządu przedłuża się automatycznie.

4. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji w drodze stosownej uchwały Zarządu. Odwołanie nie może dotyczyć Fundatora o ile jest on członkiem Zarządu.

5. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje w przypadku śmierci, utraty zdolności do czynności prawnych, złożonej rezygnacji lub odwołania dokonanego przez stosowny organ Fundacji.

§ 16. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 17.1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, z których sporządza się protokół. Protokoły gromadzi się w księdze protokołów.

2. Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Zaproszenia na posiedzenie Zarządu dokonuje się drogą internetową na adresy e-mail podane przez Członków Zarządu.

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. e-mail). Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Sposób reprezentacji

§ 18. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie każdy z członków zarządu.

Zmiana statutu

§ 16.1. W trakcie trwania Fundacji cele Fundacji, jej nazwa, siedziba, zasady, formy i zakres działalności Fundacji, skład i organizacja, sposób powoływania, obowiązki i uprawnienia organów oraz wszelkie zapisy statutu mogą zostać zmienione.

2. Zmiany w powyższym zakresie dokonuje Zarząd w formie uchwały.

3. Dla wywarcia skutków prawnych uchwała Zarządu o zmianie statutu musi być zatwierdzona przez Fundatorów.

Połączenie z inną fundacją

§ 20. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd.

§ 21.1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd.

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przekazane w drodze uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

Wspomóż nas

wybierz kwotę

lub

Kup tapetę i wspomóż fundację
Wyślij SMS o treści POMAGAM
  • NA NUMER 7470 KOSZT 4,92 ZŁ
  • NA NUMER 7977 KOSZT 11,07 ZŁ
  • NA NUMER 91920 KOSZT 23,37 ZŁ

Fundacja Benek

numer konta: 23102040270000110216926564

ul. Orzechowa 15, 63-004 Szewce
swift BPKOPLPW – iban PL

 

Wspomóż nas